REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt „Stáže ve společnosti STP Group, s.r.o.“ byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Informace o projektu:

V naší společnosti se opět úspěšně realizoval Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách. Tentokrát byl projekt realizovaný v období od července 2022 do února 2023 a „Stáže ve společnosti STP Group, s.r.o.“, jenž byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, se účastnily dvě studentky VŠ Báňské – TU Ostrava, Hornicko-geologické fakulty.

Uplynulých 8 měsíců hodnotíme ze všech stran velmi kladně. Stážistky disponovaly kvalitním teoretickým základem, na který jsme navazovali v praktických činnostech. Spolu s mentory absolvovaly prohlídky vodohospodářských objektů v MS kraji, kde se zapojovaly do vytipování vhodných míst pro odběr vzorků, zkoumaly pórovitost, mezerovitost, nehomogenity stavebních konstrukcí, těsnost pracovních a dilatačních spár, ověřovaly vlhkosti, nasákavosti a hloubku karbonatace betonu. Interpretace naměřených hodnot a kooperace na zpracování dílčích částí diagnostických posudků byla samozřejmostí, stejně tak jako náhled do aktuálně platných norem. Stážistky dále využily možnosti exkurze do akreditované laboratoře. Přínosem stáže pro studentky je získání praktických zkušeností a poznání reálného prostředí dané práce. Na straně zapojené společnosti je benefitem tohoto projektu možnost poznat, jak probíhá výuka a jakými teoretickými znalostmi daní studenti disponují.